Главни одбор
Партије демократског прогреса

Главни одбор је највиши орган ПДП-а између два Сабора. Главни одбор се састаје, у правилу, три пута годишње. Главни одбор може поједина овлашћења из своје надлежности пренијети на друге органе ПДП-а.

Члан 24. Статута ПДП-а

Главни одбор је надлежан да:

 • доноси одлуку о сазивању, карактеру, мјесту и времену одржавања Сабора,

 • утврђује приједлог програмских и статутарних докумената, као и других докумената које усваја Сабор,

 • доноси пословник о раду Главног одбора,

 • води политику ПДП-а између два Сабора,

 • на приједлог посланичких клубова у НС РС и Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине (у даљем тексту: ПС БиХ) бира предсједнике клубова,

 • на приједлог Предсједника, бира потпредсједнике, генералног секретара, предсједнике регионалних одбора и чланове Предсједништва,

 • утврђује коначан приједлог кандидата за избор Предсједника, утврђује коначан приједлог листе кандидата за избор за чланове Главног одбора,

 • доноси одлуку о учешћу ПДП-а на изборима,

 • усваја листе кандидата за НС РС и ПС БиХ,

 • усваја кандидате за компензационе листе НС РС и ПС БиХ,

 • доноси Правилник о изборима и именовањима у ПДП-у, Правилник о финансирању ПДП-а иПравилник о дисциплинској одговорности,

 • утврђује начине и облике сарадње са другим политичким субјектима у БиХ и у иностранству,

 • одлучује о уласку у предизборне и постизборне коалиције или друге видове удруживања,

 • врши, по потреби, попуну чланова Главног одбора до једне трећине, на приједлог Предсједништва,

 • бира своја савјетодавно-радна и друга тијела и одређује њихов дјелокруг рада,

 • усваја финансијски план и извјештај о финансијском пословању,

 • усваја и анализира извјештаје о раду изабраних и именованих функционера Партије,доноси одлуке о располагању имовином,

 • доноси опште и друге акте предвиђене овим Статутом,

 • обавља и друге послове утврђене Статутом.

 • Сабор се одржава најмање сваке четири године.

 • Сабор се отвара свечаном пјесмом ‚‚Боже правде“.

 • Сабор може бити редовни и ванредни.

Главни одбор је дужан сазвати Сабор и ванредно на захтјев:

 • најмање 20 општинских одбора,

 • већине гласова укупног броја чланова Главног одбора,

 • Предсједника ПДП-а.

Захтјев за ванредно сазивање Сабора подноси се Главном одбору и мора бити образложен.
Радом Сабора руководи радно предсједништво.
Сабор ПДП-а чине делегати.

Погледајте остале органе ПДП-а

Сабор

Hајвиши орган ПДП-а

Погледајте више

Предсједник

Бранислав Бореновић

Погледајте више

Почасни предсједник

Младен Иванић

Погледајте више

Предсједништво

Политичко - извршни орган ПДП-а

Погледајте више

Генерални секретар

Политичко-административни центар ПДП

Погледајте више