Огранци Партије демократског прогреса

Форум жена Партије демократског прогреса

ФЖПДП  је организација жена коју чине све чланице ПДПа.

Форум жена се бави положајем и правима жена у друштву и остваривањем њихових права у складу са европским стандардима и конвенцијама. Конференција Форума жена бира предсједницу Форума и одбор Форума, који броји најмање десет чланица.

Организација и дјеловање Форума се уређује правилником који ће усвојити Конференција Форума жена уз претходну сагласност Главног одбора.

ПОСТАНИ ЧЛАНИЦА
Forum zena Partije demokratskog progresa
Mladi Partije demokratskog progresa

Савјет младих Партије демократског прогреса

Уважавајући промјене које су се од његовог формирања до данас десиле, прије свега пораст броја младих чланова и потребе за активнијом политичком улогом у Партије, као и одсуство систематског рјешавања проблема младих у друштву Савјет младих је ушао у процес реорганизације који је завршен почетком ове године.

Циљ је био да у процесу унутрашњих промјена јасно дефинише свој положај унутар Партије, успјешније одговори на питања који се пред њега постављају те постане снажно тијело способно да артикулише вољу младих чланова ПДП-а.

Резултат ових организационх промјена је да је данас Савјет младих тијело које је одредило главне правце свога дјеловања, подигло степен своје унутрашње организованости, извршио прилагођавања у методама свог политичког дјеловања.

ПОСТАНИ ЧЛАН

Данас ово тијело може да извршава улогу због које и постоји, промоција политиких идеја ПДП-а, активно ангажовање и већа ефикасност у остваривању циљева за које се залаже – бољи положај младих људи у друштву.

Савјет младих свој рад усмјерава на два међусобно повезана и условљена правца.

У партијском раду Савјет младих:

  • Указује на кључне препреке и проблеме са којима се млади чланови сусрећу у партијском раду и предлажу начин њиховог рјешавања

  • Едукација младих чланова о политичком дјеловању

  • Подстиче и дефинише планове улагања и промоције младих кадрова

  • Залаже се за веће укључивање младих у процес доношења одлука

На друштвеном плану:

  • Предлаже, утиче на доношење одлука и сарађује у реализацији програмских циљева ПДП-а који се тичу побољшања положаја и улоге младих у друштву

  • Залаже се за доношење Омладинске политике Републике Српске као институционалне стратегије која ће посебно ријешити проблем младих у области – образовања, запошљавања и предузетништва, социјалне политике, здравствене заштите и репродуктивног здравља, активно учешће младих у друштву, спорта, културе.

  • Сарађује са подмлацима сродних политичких партија у оквиру омладине Европске народне партије и другим међународним организацијама

  • Сарађује са подмлацима других политичких партија подстичући дух међусобног уважавања и дијалога о питањима од заједничког интереса за младе

  • Сарађује са невладиним организацијама и учествује у заједничким напорима на рјешавању проблема младих и изградњи институција цивилног друштва

  • Ради на промоцији већег степена политиче и друштвене ангажованости младих људи и њихов борбе за укључивање у процес доношења одлука у друштву.