12.3.2024

Кодекс понашања ПДП

ПДП

У складу сачланом 24. Статута ПДП, Главни одбор Партије демократског прогреса на сједнициодржаној 24.02.2024. године доноси

 

 

К О Д Е К С   П О Н А Ш А Њ А

ПАРТИЈЕ ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА

 

 

1.    УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

 

1.1.      Партија демократског прогреса (ПДП), као носилац цивилизацијских, демократских и европских вриједности у наставку процеса партијске модернизације и посвећености етичком понашању усваја овај Кодекс понашања (у наставку „Кодекс “). Кодекс представља скуп етичких смјерница које осликавају вриједности ПДП-а, пожељног и очекиваног понашања за њене чланове и изабране представнике, усклађених са Уставом Републике Српске, постојећим законима Републике Српске, Статутом Партије, Општим актима Партије и другим актима које доносе овлаштени органи Партије.

 

1.2.      Изрази који се користе у овом Кодексу, а који имају родно значење, без обзира да ли су коришћени у мушком или женском роду, обухватају на једнак начин оба рода.

 

1.3.      Циљ Кодекса јесте снажење добрих демократских пракси унутар ПДП-а, транспарентно функционисање партијских органа, већа одговорност и професионалност партијских функционера на свим нивоима, спречавање корупције, сукоба интереса и других облика неетичког понашања, поштовање различитости и недискриминација, те промоција ненасилне комуникације и толеранције.Овим кодексом се такође жели изградити и повјерење јавности у ПДП и у политички процес уопште.

 

1.4.      Обавеза поштовања и примјењивања норми садржаних у овом Кодексу се првенствено односи на све партијске и/ли јавне функционере, као и кандидате за јавне функције ПДП-а, јер њихове акције и понашање с правом јесу предмет посебне пажње јавности и партијских симпатизера и гласача. Међутим, исту обавезу имају и сви чланови ПДП-а.

 

 

 

 

 

2.    ПРИМЈЕНА КОДЕКСА НА ЧЛАНОВЕ ПАРТИЈЕ ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА

 

2.1.      Партијски и јавни функционери,као и кандидати ПДП-а на свим нивоима морају бити свјесни да њихова поступања у јавном и приватном животу могу имати штетне посљедице не само на њихову личну репутацију,него и на углед саме партије и свих њених чланова.

 

2.2.      С тим у вези, Кодекс се односи на све чланове ПДП-а без обзира на њихов статус у органима или тијелима Партије.

 

2.3.      Свако понашање које је противправно, нечасно, обмањиво, насилно или пријетеће у њиховом јавном или приватном животу и дјеловању може резултирати штетним посљедицама по репутацију Партије, а што представља основ за трајно уклањање таквих лица са свих кандидатских листи партије, али и покретање механизама за утврђивање одговорности изабраних функционера.

 

2.4.      Чланови Партије се обавезују да ће страначке и јавне функције обављати часно, транспарентно, одговорно, савјесно и увијек у служби јавног интереса.

 

2.5.      Изабрани и именовани званичници Партије залагаће се за заштиту људских права и темељних слобода, уз пуну равноправност свих становника и народа Републике Српске.

 

2.6.      Чланови Партиједемократског прогреса дужни су поштовати симболе Партије и употребљавати их у складу са ситуацијама и на примјерен начин.

 

2.7.      Партијски функционери,у смислу овог Кодекса, су сви чланови Предсједништва ПДП-а, Главног одбора, као и чланови предсједништва општинских/градских одбора.

 

2.8.      Јавни функционери су сви изабрани и именовани кандидати ПДП-а на јавним функцијама, на свим нивоима власти (Република Српска, Федерација БиХ, заједничке институције БиХ, Брчко Дистрикт, локалне самоуправе),без обзира на то да ли су бирани непосредно или посредно.

 

2.9.      Кандидати ПДП-а су чланови Партије и друга лица која се налазе на изборним листама ПДП-а или која су кадровски приједлози ПДП-а за било коју јавну функцију на свим нивоима (тачка 2.8.).

 

2.10.    Сви чланови ПДП-а и друга лица која желе да се кандидују за партијске и јавне функције су у обавези претходно потписати изјаву којом у потпуности прихватају све норме и обавезе дефинисане овим Кодексом понашања.

 

 

3.    ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ КОДЕКСА ПОНАШАЊА

 

3.1.1.     Чланови ПДП-а ће третирати све људе са поштовањем и неће на било који начин понижавати,вријеђати, дискриминисати или се насилно односити према другом члану Партије, особама запосленим у Партији, партијском и/ли јавном функционеру,партијском волонтеру/активисти, представницима медија, организација,установа или било којем другом грађанину.

3.1.2.     Чланови Партије у својим међусобним односима воде се начелима колегијалности, коректности, међусобне толеранције,међусобног поштовања и уважавања, ненасиља, повјерења, стрпљења и солидарности, остварујући комуникацију прилагођену највишим моралним начелима.

 

3.2.      Чланови ПДП-а ће се понашати на начин који промовише вриједности ПДП-а, а то су толеранција, владавина права, афирмација слобода и права грађана, слобода медија, транспарентно функционисање јавних органа, борба против криминала и корупције, борба против незаконитог запошљавања на свим нивоима у јавном сектору.

 

3.3.      Чланови ПДП-а ће поштовати све норме садржане у Уставу Републике Српске, као највишем правном акту у Републици Српској.

 

3.4.      Чланови и изабрани званичници Партије дужни су спороводити основне програмске циљеве Партије, који су понуђени грађанима ради задобијања њиховог повјерења, уз пуно поштовање свих важећих закона, подзаконских аката, Статута Партије и општих аката Партије који су на снази.

 

3.5.      Чланови ПДП-а неће бити у сукобу интереса који се састоји, али се не ограничава, на постојање везе између партијске и/ли јавне функције и имовинског, породичног или било којег другог личног статуса или везе која доводи или може довести у везу објективност, савјесност или лојалност према дужностима које обавља на основу те функције.

 

3.6.     Јавни функционери могу обављати само једну јавну функцију на свимнивоима власти

у БиХ.

 

3.7.      Чланствоу органима управљања, надзора и руковођења у правним лицима која су основана одстране органа и институција на било којем нивоу власти у БиХ, неспојиво је саобављањем јавне функције.

 

3.8.1. Ниједан члан ПДП-а неће користити имовину Партије или јавну имовину за коју је задужен у личном интересу или на било који начин користити партијску и/ли јавну функцију коју обавља за стицање материјалне или било које друге личне користи или користи за неко друго, правно или физичко лице, које јеповезано са њима.

 

3.8.2. Приликом обављања својих функција изабрани или именовани званичници неће предузимати мјере којима би се прибавила индивидуална и професионална корист у будућности, односно по престанку обављања функције.      

 

3.9.      Чланови Партије се у свом политичком дјеловању воде начелима професионалности и одговорности, а у циљу опште добробити, те заштите и промовисања јавног интереса.

 

3.10.1. Члановима Партије није дозвољено самоорганизовањеили самостално дјеловање које за циљ има дестабилизацију или стварање тешкоћа органима Партије у вршењу њихових обавеза утврђеним Статутом Партије.

3.10.2. Изабрани и именовани званичници Партије немају право на било коју врсту преговора са другим политичким партијама и њиховим представницима без овлаштења надлежног органа Партије.

3.10.3. Чланови Партије који обављају неку јавну дужност не могу примити никакав облик поклона, уколико би то подразумјевало обављање неке противуслуге, као и било који поклон чија вриједност прелази износ од 50 КМ, а да се не пријави у складу са Законом (поклонима се не сматрају уобичајни поклони између чланова породице и пријатеља, те државна и међународна признања, одликовања и награде).

 

3.11.    Сваки члан ПДП-а има право на став и учествовање у расправи унутар органа ПДП о свим политичким питањима, а након донесене одлуке већином гласова било ког органа има обавезу да је прихвати, поштује и заступа пред другима и у јавном простору, укључујући и друштвене мреже.

3.12.    Чланови који се током расправе нису слагали са одлукама које је донијела већина обавезни су да их поштују и спроводе, али имају право да своје мишљење и даље заступају и бране у оквиру органа Партије. Чланови ПДП-а не могу бити позвани на одговорност због изнесеног мишљења у оквиру рада органа ПДП-а или начина гласања у било којем од органа ПДП-а, али могу бити позвани на одговорност због иступања у јавности и на друштвеним мрежама које је противно донесеним одлукама и ставовима које је усвојила већина илиради упознавања јавности о самом току расправе и/или гласања.

 

3.13.    Обавеза свих чланова је да поштују интерне партијске процедуре и правила предвиђена партијским актима.

 

 

4.    КАНДИДОВАЊЕ ЗА ПАРТИЈСКЕ И ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ

 

4.1.  Услови које сви чланови ПДП-а, а посебно они који се кандидују за партијске и јавне функције, требају да испуњавају су сљедећи:

-         Није правоснажно осуђен за кривична дјела против живота и тијела, слобода и права грађана, полног интегритета, сексуалног злостављања,брака и породице, здравља људи, права по основу рада, изборних права, имовине, привреде и платног промета, уставног уређења, кривична дјела тероризма, као и кривична дјела против службене дужности.

-         Није у вези са правним и физичким лицима која се налазе на међународним листама субјеката повезаних са прањем новца и тероризмом.

-         Нема неизмирене финансијске обавезе према Партији.

 

5.    ПОНАШАЊЕ У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ НА ЛОКАЛНИМ, ОПШТИМ ИЛИ       УНУТАРСТРАНАЧКИМ ИЗБОРИМА

 

5.1.      Врховна вриједност ПДП-а је поштовање права на транспарентне и поштене изборе. ПДП настоји да сваки члан партије промовише ову вриједност и да се кроз рад у тиму јача заједништво међу члановима Партије и посвећеност демократији и цивилизованом друштву без насиља и дискриминације по било којој основи.

 

5.2.      У току изборне кампање за локалне или опште изборе, сваки члан ПДП-а ће учествовати у изборној кампањи и дати допринос у складу са својим могућностима.

 

5.3.      Чланови ПДП-а неће вријеђати, понижавати, нити узнемиравати по било ком основу било којег кандидата из реда ПДП-а и осталих кандидата на листама који учествују на локалним или општим изборима, као ни симпатизера или члана друге политичке партије.  

 

5.4.      У току изборне кампање за унутарстраначке изборе, кандидати и њихове присталице неће вријеђати, омаловажавати, нити настојати дискредитовати потивкандидате ширећи неистине.

 

5.5.      Кандидати ПДП-а који се налазе на листама за локалне или опште изборе ће учествовати у свим активностима које Партија организује за кандидате или правовремено пријавити и оправдати своје одсуство у случају спријечености.

 

5.6.      Кандидати ПДП-а који се налазе на листама за локалне или опште изборе, а раде властиту промотивну кампању, ће користити успостављени визуелни идентитет ПДП-а, слоган и слично, те усаглашавати своје материјале и активности са Изборним штабом Партије. По завршетку предизборне кампање кандидати су дужни уклонити своје промотивне материјале и уништити их у складу са прописима.

 

5.7.      Све плаћене маркетиншке активности и спонзорисане објаве кандидати ће усаглашавати са Изборним штабом, а ако такве активности функционери ПДП-а реализују у периоду ван кампање постоји обавеза координације са централом Партије.

 

6.    ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ И ОБАВЕЗА ЧУВАЊА ПОВЈЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА

 

6.1.      Односи са јавношћу у овом смислу се односе на сваку стратешку комуникацијску активност са јавношћу, члановима и потенцијалним бирачима ради информисања јавности, изношења политичких ставова ПДП-а или задобијања политичке подршке, као и свако друго иступање у јавности у име ПДП-а.

ПДП промовише вриједности демократског и отвореног друштва, ненасилне комуникације, толеранцију према другом и другачијем и сваки јавни иступ чланова ПДП-а ће бити усклађен са овим и осталим вриједностима ПДП-а.

 

6.2.      Односи са јавношћу из тачке 6.1. се могу остварити на сљедеће начине:

- Организовањем прес конференција; организовањем догађаја на којем се износе политички ставови; давањем изјава медијима; објављивањем саопштења; коришћењем службене веб странице, друштвених мрежа ПДП-а и слично.

- Путем личних профила на друштвеним мрежама, различитих индивидуалних блогова или интернет страница.

 

6.3.      Учествовање у односима са јавношћу из тачке 6.2.1. у смислу изношења политичкихставова ПДП-а у јавности  имају само чланови ПДП-а који имају овлашћење надлежног органа ПДП-а, које може бити трајног или привременог карактера.  Остали чланови ПДП-а, без обзира на то да ли су носиоци страначке функције или не, који немају овлашћење надлежног страначког органа, немају право у име ПДП-а учествовати у односима са јавношћу.

Предсједништво Партије ће детаљно дефинисатиначин комуникације са јавношћу.

 

6.4.      Изабраниодборници ПДП-а, као и носиоци функција на локалном нивоу,  могу учествовати у односима са јавношћу из тачке 6.2.1. без овлашћења надлежногоргана ПДП-а искључиво у домену локалних тема (инфраструктурни пројекти,проблеми локалне заједнице и слично) из својих области дјеловања и у складу санадлежностима функције коју обављају.

 

6.5.      Сваки члан ПДП-а има право учествовати у односима са јавношћу из тачке 6.2. алинеја 2.

 

6.6.      У сваком иступању чланова ПДП-а у јавности у којем се износе политички ставови, ти ставови ће бити усклађени са Статутом, претходно утврђеним политичким ставовима органа ПДП-а, политикама ПДП-а и вриједностима ПДП-а као једне од народних странака.

 

6.7.      За јавне наступе који нису тематски повезани са политиком и ПДП-ом, члан Партије не треба тражити одобрење органа Партије, али је при томе дужан пазити на лични углед и углед ПДП-а.

 

6.8.      У било којем виду јавном наступа (тачка 6.2. алинеја 1. и алинеја 2), чланови ПДП-а неће користити говор мржње, вријеђати, омаловажавати или дискриминисати особе или групе особа на било којој основи, већ ће промовисати вриједности које ПДП његује.

 

6.9.      У својим јавним наступима, члан ПДП-а неће износити податке који би могли наштетити угледу ПДП-а, нити ће злоупотријебити информације о дјеловању и раду органа ПДП-а које је сазнао/ла за вријеме обављања својих функција.

 

6.10.    Чланови се обавезују да неће трећим особама без одобрења надлежног органа Партије, преносити усмено, путем електронске поште или путем дигиталних канала, интерне записнике, партијске садржаје, одлуке органа, садржаје интерних дискусија на комуникацијским каналима или уживо на састанцима.

Понашање чланова Партије у овом контексту морабити у складу са Законом о заштити личних података Босне и Херцеговина.

 

 

7.     ДИСКРИМИНАЦИЈА, СЕКСУАЛНО УЗНЕМИРАВАЊЕ ИЗАБРАНА УПОТРЕБЕ ГОВОРА МРЖЊЕ

 

7.1. ПДП се бори против сваког видадискриминације, узнемиравања по било којем основу, нежељених облика невербалногпонашања, сваког вида насиља, као и коришћења говора који садржи мржњу у јавномдискурсу, као и у приватном животу. ПДП очекује да и сви чланови Партије дијелеове вредности и његују овакав начин понашања и комуникације.

 

7.2.      Свичланови Партије као и изабрани представници су обавезни поштовати људска правакако у дјеловању, тако и у међусобним односима и односима са свим појединцимаили групама грађана и сарадницима, те симпатизерима Партије.

 

7.3.      ЧлановиПДП-а неће вршити дискриминацију било којег лица или групе на основу њиховерасе, рода, религије, боје коже, језика, вјере, етничке припадности,инвалидитета, старосне доби, националног или социјалног поријекла, везе снационалном мањином, политичког или другог увјерења, имовног стања, чланства усиндикату или другом удружењу, образовања, тјелесних или душевних тешкоћа,друштвеног положаја и пола, сексуалне оријентације, као и сваке друге околностикоја има за сврху или посљедицу да било којем лицу онемогући или угрожавапризнавање, уживање или остваривање на равноправној основи, права и слобода усвим областима живота.

 

7.4.       Није дозвољена било којаврста директне или индиректне дискриминације особа које траже запослење, запослениху Партији или волонтера.

7.5.      Чланови ПДП-а нећетолерисати узнемиравање као облик понашања које ствара застрашујуће,непријатељско или увредљиво окружење за појединце или групе због неке њиховеличне карактеристике, те говор мржње који се односи на језик који циљапојединце или групе на основу њихове расе, етничке припадности, вјере,сексуалне оријентације или других карактеристика.

 

7.6.      За ПДП је неприхватљивоузнемиравање на сексуалној основи, односно сваки нежељени облик вербалног,невербалног или физичког понашања сексуалне природе којим се жели повриједитидостојанство особе или групе особа, те узрокује страх и непријатељско,понижавајуће или увредљиво окружење. Забрањено је упућивање нежељених вербалних и физичких приједлогасексуалне нарави другој особи, а поготово у замјену за одређене привилегије ифункције.

 

7.7.      Нежељени облици невербалногпонашања из члана 7.1. овог Кодекса су: било који облик гестикуалције, знаковаи инсинуације које упућују на имитацију сексуалног односа и излагање материјалуексплицитног, увредљивог или узнемиравајуће садржаје других особа.

 

7.8.      ПДП његује породичневриједности и осуђује и бори се свим својим ресурсима против сваког обликанасиља, било оно у реалном свијету или на друштвеним мрежама, а посебно противнасиља над дјецом, као најрањивијом категоријом друштва.

 

 

8.    КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЈЕНЕКОДЕКСА ПОНАШАЊА

 

8.1. Ради дјелотоворног спровођења овогКодекса, Главни одбор ПДП-а бира Комисију за праћење примјене Кодекса понашања(у даљем тексту: Комисија), а право предлагања кандидата за чланове Комисије имају сви чланови Главног одбора.

 

8.2. Комисија има предсједника и два члана.  Сва три члана Комисије су лица са моралним,стручним и професионалним референцама, који су чланови ПДП-а најмање пет годинаи који никад нису били кажњавани дисциплински за кршење одредби било овогКодекса, било неког другог партијског прописа, нити су били кривично кажњавани.Чланови Комисије не могу бити чланови Предсједништва ПДП-а или Главног одбораПДП-а.

 

8.3. Комисија о свом раду подноси извјештајГлавном одбору ПДП-а једном годишње или на захтјев предсједника Главног одбора,те подноси извјештај о свом раду на сваком Сабору ПДП-а.

 

8.4. Комисија обавља следеће послове:

-         Даје мишљење и препоруке Предсједништву и Главном одбору ПДП-а опримјени Кодекса понашања,

-         Евидентира пријаве о непоштовању одредби Кодекса понашања и поступа поистим,

-         Даје одговоре на пријаве о непоштовању Кодекса понашања у року од 15дана од дана подношења истих,

-         Предлаже покретање одговарајућих поступака,

-         Информише Предсједништво и Главни одбор ПДП-а о изреченим мјерама,

-         Промовише норме и начела Кодекса понашања,

-         Прати примјену Кодекса.

 

8.5.      Свакичлан ПДП-а има право да у случају повреде било које одредбе овог Кодекса упутиобавјештење Комисији. Ниједан члан ПДП-а који упути такво обавјештење не смијена било који начин да трпи било какве штетне посљедице због подношења тогобавјештења. ПДП је партија вриједности, а Кодекс је угаони камен тихвриједности, те је сваки члан који аргументовано обавијести Комисију у кршењуодредби овог Кодекса понашања заштићен од стране Партије у највећој могућојмјери, јер и он штити Партију.

 

8.6.      Комисијаје дужна да по пријему обавјештења о кршењу одредби овог Кодекса понашања, илиод дана сазнања на други начин о кршењу тих одредби, у року од 15 дана спроведесве неопходне радње ради утврђивања истинитог чињеничног стања с тим у вези.

 

8.7.      Комисија је дужна да одмах по окончању поступка достави извјештај у писаној форми Главном одбору иПредсједништву ПДП ради информисања.

 

8.8.      За учињене повреде одредби Кодекса, Комисија може да изрекне мјере: извињење,јавно извињење и/или опомену. За учињену повреду Кодекса против учиниоцасе може водити и дисциплински поступак уколико учињена повреда има обиљежјадисциплинске одговорности.

 

8.9.  Учинилац повреде има правожалбе Главном одбору на мјеру која му је одређена у року од 15 дана од пријема писменог одговораКомисије.

 

8.10.    У случају повреде било које одредбе овогКодекса од стране некога од чланова Комисије, Предсједништво ПДП-а ће именоватипривременог замјенског члана комисије, а уколико Комисија утврди да је тај чланКомисије заиста прекршио Кодекс, именоваће се нови члан Комисије.

 

9.    ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

9.1.      Надлежниоргани ПДП-а могу извршити разраду начела и правила одређених овим   Кодексом кроз друге политичке, интерне иоперативне акте.

 

9.2.      Ступањем на снагу овог Кодекса престају да важе „Кодекс понашања функционера икандидата Партије демократског прогреса“ и „Кодекс понашања лица професионалнихангажованих у секретаријату Партије демократског прогреса“.

 

9.3.      ОвајКодекс ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на службеној интернетстраници Партије демократског прогреса.

 

 

                                                                               ПредсједникГлавног одбора ПДП-а

                                                                                               

                                                                          ___________________________________

                                                                                                   Синиша Голић

 

БањаЛука, 24.02.2024. године        

Посљедње вијести